© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


PROGRAME ŞI PROIECTE

- 2010 -

"CENTRUL DE ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ" dispune, la nivelul anului 2010, de un colectiv de cercetare relativ restrâns, mai precis:

1.Director: Conf. Dr. Stela Cheptea – cercetător ştiinţific principal I (1/2);

2. Prof. Univ. Dr. Gh. Buzatu – cercetător ştiinţific principal I (1/2), profesor consultant al Universităţii „Ovidius” din Constanţa”;

3. Prof. Univ. Dr. dr. Ştefan S. Gorovei – cercetător ştiinţific principal I (1/2), profesor titular al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi;

4. Conf. Univ. Dr. Maria Magdalena Gorovei – cercetător ştiinţific principal I (1/2), profesor titular al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi;

5.Dr. Corneliu Ciucanu – cercetător ştiinţific principal III;

6. Bobi Apăvăloaei – asistent cercetare;

7. Alina Botezat – asistent cercetare.

Rezultatele ştiinţifice ale anului 2009/2010 le apreciem ca fiind deosebite, concretizate în numeroase şi consistente manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, cărţi şi reviste, prezenţe la reuniuni de istorie etc.

Vom remarca, mai întâi, că graţie prof. Ştefan S. Gorovei s-au organizat la Iaşi al XV-lea Congres Internaţional de Genealogie, numeroase şedinţe de comunicări, iar pentru Zilele Academice, ediţia 2010, Centrul va răspunde de o dezbatere pe tema: Istoria cărţii, cărţile istoriei, cu care prilej vor fi lansate lucrări din cadrul colecţiilor coordonate de membrii săi – Românii în istoria universală, Opera omnia etc., în total peste 50 volume.

În ceea ce priveşte Programul de studii şi proiectele ştiinţifice imediate avem în vedere:

1. În cadrul Programului Evoluţia/involuţia oraşului medieval în baza documentelor arheologice coroborate cu izvoarele scrise (Stela Cheptea):

A. Proiect în desfăşurare: Curţile domneşti şi rolul lor în cadrul aşezărilor urbane (sec. XIV-XVIII) (2008-2012). Se va finaliza cu un volum de studii privind evoluţia/involuţia aşezărilor urbane în strânsă legătură cu apariţia, înflorirea şi decăderea Curţilor domneşti. Cauzele acestui proces vor fi investigate pe baza documentelor scrise, susţinute ori infirmate de rezultatul recentelor cercetări arheologice. Vor fi folosite cele mai noi metode de investigare impuse de stadiul actual al studiilor interdisciplinare (Stela Cheptea). În anul 2010, concomitent cu continuarea documentării la proiect şi a investigaţiilor arheologice în unele oraşe medievale şi Curţi domneşti, cu privire specială pentru Iaşi, se va redacta Cap. III. Rolul Curţilor domneşti în economia urbană (decembrie 2009).

B. Proiect nou: Oraşul de sub oraş. Contribuţia cercetărilor arheologice la o istorie îmbogăţită a Iaşilor (secolele XIV-XIX) (2010-2015). Proiectul va fi realizat pe baza cercetărilor arheologice preventive executate atât pe teritoriul oraşului Iaşi, cât şi în unele aşezări urbane medievale din Moldova, în temeiul contractelor încheiate cu diverşi beneficiari. Vor fi întocmite rapoarte de cercetare preventivă. Finalizarea temei se va face printr-o culegere de studii care va trata descoperirile arheologice din ultimii ani coroborate cu datele documentare. Prezentarea acestor investigaţii va fi însoţită de un plan al oraşului pe suport electronic pe care vor fi cartate, în continuare, toate punctele cercetate arheologic. Oraşul asigură producţia meşteşugărească pentru locuitorii lui, dar şi pentru zona rurală. Devenind capitală, Iaşii au cunoscut o dezvoltare deosebită, atrăgând un număr mare de meşteşugari. Pe baza materialelor arheologice descoperite se vor elabora studii cu privire specială la meşteşugurile urbane (Stela Cheptea, Bobi Apăvăloaei şi Andrei Mocanu). În 2010 sunt prevăzute: continuarea documentării, noi cercetări arheologice, având ca bază materială contractele de cercetare extrabugetare, prelucrarea materialelor descoperite, redactarea rapoartelor arheologice pentru toate punctele cercetate. Publicarea a două studii privind ultimele descoperiri arheologice de pe teritoriul Iaşilor (decembrie 2010).

2. În cadrul Programului: Forme şi manifestări ale Puterii (coordonat de Ştefan S. Gorovei) va fi demarat un proiect nou:

Documente româneşti din arhivele Sfântului Mormânt (secolele XV-XVIII). (Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely Gorovei). Proiectul se va desfăşura între anii 2010 şi 2011. Proiectul va fi realizat pe baza documentelor inedite păstrate în arhivele din Ierusalim şi Sinai. Documentele româneşti descoperite reprezintă un adevărat tezaur informativ, dar şi artistic. De la întemeierea statului medieval Moldova şi până în secolul al XVIII-lea, puterea domnească s-a manifestat într-o diversitate de forme. O faţetă a acestei manifestări s-a concretizat prin înzestrarea unor mănăstiri de la Muntele Athos şi de la Sfântul Mormânt cu bunuri mobile sau cu moşii şi sate ale căror venituri plecau spre lăcaşurile de închinăciune din locurile sfinte. Documentele şi obiectele de artă păstrate în acele vestite mănăstiri constituie izvoare ale istoriei medievale ale Ţărilor Române. Proiectul se va finaliza cu tipărirea unui volum de documente. În 2010 se va face documentarea şi se vor prelucra circa 50 de documente. Se vor publica două studii în care se vor regăsi informaţii din documentele studiate (termen de predare – decembrie 2009).

3. În cadrul Programului: Istoria românilor în context european, 1918-2000 (Gh. Buzatu), vor fi în desfăşurare două proiecte:

A. Proiect în desfăşurare: România în epoca loviturilor de stat (1944-1989) (Gh. Buzatu). prevăzut a fi derulat între 2008 şi 2011. Va rezulta un amplu studiu comparativ întemeiat pe o bogată bibliografie la zi şi pe numeroase documente inedite descoperite în arhivele interne şi externe. Se vor re-examina lovitura de stat de la 23 august 1944; stalinizarea forţată a României după 1944/1945, eşecul inevitabil al regimului comunist, lovitura de stat de la 22 decembrie 1989 care a dus la prăbuşirea comunismului în România şi instalarea tranziţiei, fără limite şi fără orizont. Pentru anul 2010 s-a stabilit realizarea următorului capitolul: VI. România comunistă, între Moscova şi Beijing (termen de predare – decembrie 2009).

B. Proiect nou: România interbelică (1919-1939), în memorialistica politică (2010-2011). În dezvoltarea temei vom recurge la analiza şi interpretarea unei zone problematice situată la confluenţa dintre politică, memorialistică şi ziaristică, identificând drept repere pe N. Iorga, Constantin Argetoianu, Stelian Popescu, Pamfil Şeicaru, Nichifor Crainic şi Nae Ionescu, personaje deosebit de influente în lumea presei interbelice, adevăraţi formatori de curente şi idei în viaţa politică dintre cele două războaie mondiale. Vom decripta rolul interpretat de aceste personalităţi în ipostaza de „eminenţe cenuşii” situate în imediata apropiere a unor „centre de putere”, reprezentate în epocă de regele Carol al II-lea, camarila de la Palat şi de partidele politice, modul direct şi/sau persuasiv prin care au influenţat actul decizional-politic. De asemenea, nu vom neglija nici implicarea efectivă în viaţa politică a personajelor sus-menţionate, atât ca parlamentari, cât şi ca miniştri în guvernele României Mari. (Corneliu Ciucanu).

În decembrie 2010 vor fi predate următoarelor două capitole: I. România interbelică (1919-1939), în memorialistica politică: Istoriografia problemei şi II. Politică şi memorialistică: tendinţe, repere, clasificări.

Din Programul manifestărilor ştiinţifice programate pentru vara-toamna anului 2010:

-Ţările Române între evul mediu şi perioada modernă(dezbatere, aprilie) (organizatori: Ştefan S. Gorovei, Stela Cheptea);

- Contribuţia noilor descoperiri arheologice la istoria Iaşilor (dezbatere, iunie) (organizatori: Stela Cheptea, B. Apăvăloaei)

- Anul 1940 în istoria României (simpozion naţional, septembrie) (organizatori: Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu)

- Istoria cărţii, cărţile istoriei (dezbatere, septembrie) (organizator: Gh. Buzatu)

20 iulie 2010
Gh. Buzatu,CSP I

 

DARE DE SEAMĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII CENTRULUI DE ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE EUROPENĂ - 2010 (PDF) Descarcă